Het aspect

 

25.4
bladzijde 4 van 8

 

De twaalfhoek en de straal

Wanneer wij vanuit het middelpunt twaalf hoeken van 30° uitzetten en de twaalf snijpunten die op de omtrek zijn onstaan alle met elkaar verbinden, ontstaat er een regelmatige figuur, waarvan de lijnen ook weer in het middelpunt samenkomen. De dirkel en zijn ingeschreven twaalfhoek vormen een geheel.

De twaalfhoek functioneert dus geïntegreerd met zijn middelpunt, straal en omtrek. Vanuit ieder hoekpunt is er verbinding naar alle andere hoekpunten. Dit regelmatige lichaam kan daarmee worden opgevat als een uitdrukkingsvorm van - evenals een instrument voor - het Ik.

 

12ster

 

fig. 25.4.1 De twaalfhoek met zijn ingeschreven regelmatige lichamen.

 

De vijfhoek

Wanneer we vanuit het middelpunt een hoek van 72° uitzetten, ontstaat een verdeling van de omtrek in vijf precies gelijke delen. Zo ontstaan het ingeschreven pentagram. Ook dit vormt met de cirkel een organisch geheel. In deze figuur staat geen van de omtrekspunten in verbinding met de naastbij liggende sterpunten.

 

 

5ster

fig. 25.4.2 Het pentagram met voortgezette ingeschreven pentagrammen.

 

Een ander verband

Die verbinding tussen de sterpunten wordt hier gerealiseerd door de "overstekende" lijnen binnen in de figuur, waarbij steeds één punt wordt overgeslagen. Ook komen de lijnen vanaf de omtrek niet meer in het middelpunt terug. Wanneer we toch proberen het middelpunt dichter te naderen door steeds kleinere ingeschreven pentagrammen in de oorspronkelijke figuur te tekenen bereiken deze lijnen toch nooit het middelpunt. Dit is van belang om de identiteit van deze figuur te kunnen begrijpen (25.4.a).

 

Geen bevestiging

Vanuit de middelpuntshoek van 72° is er dus geen sprake van een echo die van de omtrek naar het Ik terugkeert, waarmee het zichzelf zou kunnen heroverwegen, spiegelen, hernemen en opnieuw zou kunnen instellen. Kennelijk heeft het regelmatige lichaam van het pentagram die Ik-bevestiging niet tot doel.

Daarmee heeft dit regelmatige lichaam, dat aan het middelpunt is gerelateerd en middels de koorden op de omtrek aangrijpt geen rol in de Ik-ontwikkeling. Daarentegen schrijdt het ononderbroken door de figuur voort.

 

Een andere categorie

De aspecten die gebaseerd zijn op de middelpunthoek van 30° staan niet alleen op hun koorde maar voeren ook langs de straal terug naar het middelpunt. Zij zijn dus gebaseerd op twee principes tegelijk, de koorde en de straal. Zij hebben daarmee een tweevoudige toepassingsmogelijkheid, wel of niet verlopend via het Ik.

Met de afwezigheid van een geïntegreerd samengaan van middelpunt, straal en omtrek in het pentagram is er geen sprake van projectie via een middelaar. De aspecthoeken van de vijfhoek hebben alleen de koorde als basis.

 

De vijfhoek en de koorde

Het aspect van 72° speelt dus geen reflecterende rol, en wekt geen Ik-besef op. Zijn koorde, als vertegenwoordiger van het middelpunt, werkt imperatief, dat wil zeggen, onverdeeld en buiten de persoon om. Deze aspecten behoren tot een andere categorie en hebben een eigen uitwerking. (25.4.c)

 

Middelpuntzoekers

Daarmee behoren ook de aspecten die gebaseerd zijn op een middelpuntshoek van 30° of een veelvoud daarvan tot een eigen categorie, die we gemakshalve de middelpuntzoekers zullen noemen. Binnen die groep kennen we de majeure en mineure aspecten. Ook tussen deze beide groepen bestaat een essentieel verschil.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum