De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.6

bladzijde 6 van 24

 

Ons verbeeldend vermogen

In onze persoonlijke sfeer leven allerlei beelden in de vorm van verlangens, herinneringen, rijkdommen, projecten, ontwerpen, opvattingen, bindingen, wereldbeelden, Godsbeelden en kunstuitingen. Alle kunnen zij vorm aannemen dankzij de Maan.

De Maan belichaamt onze voorstellingswereld met een heel pandemonium aan beelden; deze vertegenwoordigen onze subjectieve werkelijkheid. Het zonneteken geeft daarin de grondtoon aan.

 

Emoties en kunst

We geven uitbeelding aan datgene wat er in ons leeft, trilt, resoneert, dus aan onze aandoeningen, emoties en betrokkenheid. Zo ook aan ons gevoel voor schoonheid en vriendschap. We tonen onze boosheid, onze trouw; we richten onze huizen in naar onze smaak en geven vorm aan de inrichting van ons leven.
Iedere beeldend kunstenaar schept zijn beelden door te werken vanuit zijn persoonlijke beleving, vanuit de trillingen van zijn Maan. Ook de muziek en de fantasie zijn een weergave van aandoeningen en vallen onder de Maan. Muziek kan een stemming oproepen en beelden kunnen iets creëren. De fantasie kan echter ook de aansluiting op de werkelijkheid missen en illusies scheppen. Ten slotte komen deze dan als zelfgeschapen desillusie naar de persoon terug.

Uiteraard worden al deze uitingen ingekleurd door de stand van onze eigen Maan in huis en teken.

 

Persoonliijke uitstraling

Waar de Maan zich beweegt op het grensvlak van de aantrekkingskracht van de Aarde daar kan zij gezien worden als de grens van onze persoonlijke sfeer, onze aura. De Maan staat daarmee ook voor onze uitstraling.

Via onze Maan gaat er iets van ons uit. In een gezelschap van willekeurig verzamelde mensen kun je degenen met een grote Maan dan ook niet over het hoofd zien. Met onze uitstraling zijn wij aanwezig in onze omgeving en beïnvloeden wij haar.

 

Schijn

Bij deze uitstraling is het wel van belang te beseffen dat de Maan geen eigen licht heeft. Zij maakt zichzelf aan de hemel zichtbaar door het licht van de Zon te weerkaatsen.  Onze persoonlijkheid is dan ook niet meer dan een voorstelling. Deze voorstelling is bovendien maar tijdelijk. De Maan wisselt snel van uiterlijk en ook in onszelf wisselen de stemmingen en opvattingen.

 

Persona

Het woord persoonlijkheid stamt van het Griekse woord "persona" hetgeen masker betekent. Onze Maan speelt dus het spel op het toneel van het leven. Op dat toneel geven we een voorstelling, een display, van onszelf. Op bijeenkomsten die voornamelijk een sociaal karakter hebben, zoals recepties, zien we vooral deze maskers. Men toont zich zoals men bij die gelegenheid gezien wil worden. De aspecten die de Maan maakt geven hiervan een indicatie.

Ook bij een eerste kennismaking zien we van elkaar voornamelijk dit Maangezicht. Pas op een langere termijn leren we elkaars diepere, blijvende aard kennen.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum