De betekenis van de planeten

als

exponent van de Aarde

 

18.1

bladzijde 1 van 5

 

De Zon als middelpunt van ons Zonnestelsel

Om bij de verkenning van de planeetbetekenissen de gedachten te bepalen wil ik hier opmerken, dat we geen reden hebben gevonden om in astronomische zin een inhoudelijke betekenis toe te kennen aan een planeet: Nuchter beschouwd is een planeet gewoon een klomp materie, die draaiend in een baan rond de Zon deel uitmaakt van het zonnestelsel; in dat verband kennen we geen inhoudelijke betekenis toe aan een planeet en ook geen uitwerking ervan naar ons. Mogelijk is het in de stellaire astrologie, waarin niet gewerkt wordt met de analogieën van de aardse Zodiak, maar met de feitelijke grote Dierenriem (1.2), wel een grondslag voor de inhoudelijke planeetbetekenissen te vinden. Dat zou dan in de Vedische astrologie, nagegaan kunnen worden.

 

De Aarde als middelpunt van onze beschouwingen

Wanneer we echter niet de Zon, maar de Aarde nemen als middelpunt van onze beschouwingen en het gelaagde veld daar omheen bezien, dan zien we dat dit in zijn opbouw een analogie vertoont met de culturele zônes op Aarde en de ijlere lichamen van de mens (14.2). Vanuit deze organische samenhang blijken de inhoudelijke betekenissen van de planeten, zoals die vanuit de traditie aan ons zijn overgeleverd, als vanzelf te voorschijn komen. Immers, in het analoge verband komt een planeetbetekenis niet voort uit de natuurkundige eigenschappen van diens materie, of straling, maar uit de realatieve planeetpositie van deze schillen rond de Aarde.

 

Onderszoek en methode

Het gevonden gelaagde verband rond de Aarde en de ijlere lichamen rond de mens, kunnen ons nu dienen als referentie voor de astrologische betekenissen die in de loop der eeuwen aan de afzonderlijke planeten werden toegekend.Alleen door deze verbanden consequent te hanteren en als toetssteen te gebruiken, kunnen we - in het kader van deze speurtocht, op de vraag naar de zeggingskracht van de horoscoop en de gronden waarop die berust - hopen op een betekenisvol antwoord, in die zin dat dit met anderen kan worden gedeeld.

 

Stelselbepaald

Binnen het analoge denken heeft een planeet dus geen eigen inhoudelijke betekenis die los zou staan van het geheel, maar alleen de relatieve betekenis die gerelateerd is aan de plaats van waaruit hij wordt beschouwd. Zijn betekenis is dan stelselbepaald en krijgt daarmee een ingeordend, wetmatig karakter.

 

In deze visie (zie tekst 3.2) ontleent de planeet zijn betekenis aan de plaats die hij in het stelsel inneemt (14.1). Onze planeetbetekenissen zijn zo op te vatten als een exponent van dat punt van beschouwing, dus van de Aarde en de mens.

 

Geldig voor Aarde en Mens

In deze zienswijze gelden onze planeetbetekenissen dan ook alleen voor de Aarde en haar bewoners; een andere planeet heeft andere schillen om zich heen, waarvoor in inhoudelijke zin ook een ander astrologisch stelsel ingesteld zou moeten worden. (18.1.a, 18.1.b, 18.1.c)

Bij de verkenning van de dierenriem (tekst 1.3) vonden we zo'n koppeling ook voor de betekenis van de zodiaktekens. Iedere planeet bleek immers zijn eigen Zodiak te hebben (1.2.a) en de betekenis van onze zodiaktekens bleek exclusief gekoppeld aan de Aarde als plaats van beschouwing.

 

Organisch verband

Deze benadering van de betekenis van de planeten lijkt misschien nieuw, maar is dat goed beschouwd niet. Immers, de betekenis van Saturnus als grensbewaker zal toch iedere astroloog bekend voorkomen. Deze stamt uit vorige eeuwen toen er nog geen grote verrekijkers ontwikkeld waren. Saturnus was toen de laatst zichtbare planeet van het zonnestelsel. Hij werd gezien als de hekkensluiter en uiterste grens van het zonnestelsel. Tevens stond hij, vanuit de Aarde gezien, aan de overkant van de Zon en werd daarmee opgevat als diens tegenspeler.

Door de overige planeetbetekenissen op dezelfde wijze te relateren aan de schil, waarin zij (schijnbaar) rond die Aarde draaien, kunnen de betekenissen van de andere antieke planeten ook daaruit worden herleid.

Met andere woorden: De betekenissen die ons vanuit de traditie werden overgeleverd stammen uit het punt van waaruit de planeten werden beschouwd, vanuit de Aarde.

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum