Reis rond de Zon

 

15.4

bladzijde 4 van 4

 

 

Het voorgaande nog eens op een rij

1. Uit de hengsels tillen

We zagen (13.8) hoe op de Noordpool ons Zenit samenvalt met de Hemelnoordpool. Het Ik heeft hier geen ontwikkelingsveld meer om zich heen. Het blijft in absolute zin bij zichzelf.

De ouden zeiden over deze toestand, dat de Aarde dan uit haar hengsels kan worden getild, of anders gezegd, dat wij door het wegvallen van tijd en plaats, niet meer vast zitten aan onze horoscoop, als onze begoochelende voorstellingswereld.

 

Hiermee komen de planeten los van het zodiakteken vrij tot onze beschikking. (6.2).

 

2. Nieuwe Positiecirkels

Daarmee staan we aan het einde van onze reis over de Aarde op de Noordpool in het punt van de Noordpoolas van waaruit de positiecirkels worden uitgeworpen. Zodoende kunnen we in dit punt ook het besluit nemen om onze positiecirkels opnieuw uit te gooien. Per analogie kan deze situatie als een innerlijk moment van verhoogd, geconcentreerd bewustzijn en transformerende besluitvorming worden herkend. Een mens kan zichzelf immers hernemen.

Daarmee maakt dit ook iets bespreekbaar. (3.1)

 

3. Geen ascendant

Bij onze reis om de Zon treffen we een situatie aan waarin onze Horizon samenvalt met de Ecliptica. (zie fig. 15.3) Hier gaat het dus niet om twee samenvallende assen, zoals op de noordpool, maar om twee vlakken. Omdat er geen aangrijpingspunt van de Zodiak op ons eigen lokale veld is, blijven met het ascendantpunt, de huizen mede onbepaald.

Ook hier valt de projectie weg en komen wij vrij van onze horoscoop, nu als onze karmische binding. Wij vallen samen met, zijn wij één met de geopenbaarde aardse schepping. Deze bijzondere samenstand is ieder etmaal op de Poolcirkel gedurende een onderdeel van een seconde aanwezig. (*)

 

4. Nadere bepaling van de zeggingskracht van een horoscoop

Samenvattend blijken er twee situaties op Aarde te bestaan ( bij beide op specifieke manier) waarin een horoscoop niet kan worden geprojecteerd. Voor alle overige situaties op Aarde is projectie wel mogelijk.

Hierin vinden we een nadere localisering van de (veronderstelde) werkzaamheid van de horoscoop voor de Aarde als geheel.

 

 

Voor we verder gaan

 

Ont-tovering

Het astrologische begrippenkader is vanuit de oudheid als een vaststaand gegeven aan ons overgeleverd. Nadere beschouwing brengt ons nu bij een astrologisch begrippenkader dat direct blijkt voort te vloeien uit onze eigen natuur, uit onszelf als bewoners van de Aarde. Wellicht is de, per traditie overgedragen kennis, toch daarop gestoeld geweest.

Mogelijk wordt deze conclusie ervaren als een onttovering van de aloude astrologie. Echter, in deze zoektocht naar de zeggingskracht van de horoscoop vinden we juist steeds meer geschikte referentiepunten, die een voortzetting van onze tocht zinvol maken en onze speurtocht verder richting kunnen geven.

 

Mensbenadering

De kracht van de astrologie blijkt niet rechtstreeks betrokken te worden uit hemelfactoren waarop wij geen vat hebben, maar ligt in onszelf besloten. Voor de omgang met astrologie en de eigen horoscoop (3.1) biedt dit aangrijpingspunten voor een eigentijdse astrologische mensbenadering.

Deze zoektocht loont meer en meer de moeite, want ik raak hier aan mijn vragen in het voorwoord (0.1). Bij al het schrijfwerk geeft dit de burger moed.

 

Referentiepunten

Op grond van de gedane bevindingen gaan we dan ook door met onze zoektocht naar astrologische referentiepunten, die ook gerelateerd zijn aan de menselijke natuur en onze Aarde. Daar zal ik nu ook enkele begrippen uit de fysica en dieptepsychologie bij betrekken.

De opbrengst hiervan kan zijn, dat we verschillende bekende en erkende mensbeelden in het verlengde kunnen plaatsen van de bevindingen die we hier hebben opgedaan. De eenheid van denken over onszelf en met onszelf als referentiepunt kan hiermee worden gediend en wellicht nu ook vanuit de astrologie worden onderbouwd.

 

Even vasthouden

Daarom gaan we in de nu volgende teksten als eerste de ontwikkeling en functie van het menselijk Ik verder verkennen. Ondertussen vraag ik de lezer om onze reisbevindingen rondom de Aarde en de Zon, even vast te houden, om er later geïntegreerd mee verder te gaan werken.

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum