Wat de horoscoop uitbeeldt

 

9.1

bladzijde 1 van 3

 

Uitkomsten van het analoge denken

Nu we gaandeweg vertrouwd zijn geraakt met het analoge denken en met de doorwerking daarvan in de opzet van de horoscoopfiguur, kunnen we het inhoudelijke aanzicht van die figuur nu ook gaan bespreken. Want, wanneer we deze denklijn consequent blijven volgen, kan er een inhoudelijk zicht ontstaan op de horoscoopfiguur, waarmee de latere duiding verder kan worden onderbouwd.

 

1. Het onzichtbare wordt zichtbaar

We hebben gezien dat voor de opzet van de horoscoopfiguur allereerst de eigenschappen van het middelpunt omgezet worden van éénpuntig naar twee gepolariseerde poolpunten op een centrale as. Deze beide poolpunten worden vervolgens op de horizon verankerd in tijd en plaats. Van hieruit worden zij, in termen van de actuele kosmische situatie, naar het vlak van tekening overgebracht.

Hiermee zijn de aanvankelijk niet-zichtbare eigenschappen van het éénpuntige middelpunt opengevouwen en op het vlak van tekening, de Prime Verticaal, zichtbaar gemaakt.

 

2. Het Ik en de gnomon

We zien ook, dat in die openbaring de horoscoopfiguur geen uitbeelding geeft van een omnipotent middelpunt, dat zichzelf alzijdig op de omtrek uitwerpt, maar van een gepolariseerde verschijningsvorm daarvan:

Immers, alleen door het opzetten van de centrale as, kunnen de aangekoppelde projectiebogen werkzaam worden, zodat op de Prime Verticaal een tijd- en plaatsgebonden verschijning van dat middelpunt zichtbaar gemaakt kan worden. De zeggingskracht van een horoscoop geldt dan ook alleen voor die individuele tijd en plaats: de geldigheid van de horoscoop is tot die situatie beperkt, maar manifesteert daar ook zijn potentie.

Hetzelfde geldt voor de Gnomon van Pythagoras (3.1), die door middel van een ondoorzichtige, tijd en plaats- gebonden vorm, te weten, zijn eigen schaduw, getuigt van en uitdrukking geeft aan, het bestaan van de, daar achter staande, Zon. Zo kunnen we ook zeggen dat de horoscoop een uitbeelding geeft van onze lokale en tijdelijke verschijning, die op zijn beurt weer getuigt van een, kennelijk daarachter aanwezig, uitstralend beginsel. In de volgende tekst kunnen we hier nader op ingaan.

 

3. Actief en passief - de Maan

Zoals gezegd hoort het vlak van de Prime Verticaal niet bij een van de drie meetstelsels. Het ontvangt alleen de informatie die er vanuit die drie stelsels op geworpen wordt.
Immers: een vlak dat wel tot een meetstelsel hoort kent een schaalverdeling, waarmee de posities van de te meten hemelfactoren worden aangegeven. De vlakken horizon, equator en ecliptica hebben vanuit hun schaalverdeling een inhoudelijk informatieve bijdrage bij de plaatsbepaling in de horoscoop. Zij hebben een actieve rol en kunnen dan ook niet dienen als projectievlak; dit mag immers zelf geen enkele rol spelen in de waarden die erop worden geprojecteerd.
De Prime Verticaal nu, heeft geen eigen schaalverdeling en ook geen andere functie in de plaatsbepaling. Het is niet sturend in de plaats waar de hemelfactoren erop terecht komen: immers de projectiebogen werpen de planeetposities vanuit de ruimte erop.
De rol van de Prime Verticaal is dus "passief", ontvangend. Zo bezien is binnen het analoge denken (6.2) de Prime Verticaal een maanvlak.

Ook de positiecirkels zijn in deze zin passief. Het zijn grootcirkels, die, vanuit hun verankering in het noord en zuidpunt, de projecties van de hemelfactoren op de Prime Verticaal werpen; zij sturen daarin zelf niet. (fig. 8.2). De positiecirkels zijn zo dus ook op te vatten als maancirkels, als middelaars. (6.2, en 7.2)

Eigenlijk kunnen zo alle punten, die op het vlak van tekening zichtbaar worden gemaakt, opgevat worden als maanpunten. (1.0.2)

 

Kennelijk geven de planeten en huizen in de horoscoop samen een maan-, of te wel, een schijn-voorstelling.

Daarmee valt feitelijk de horoscoop als geheel op te vatten als een schijngestalte, een verschijningsvorm van een onbekende entiteit (gnomon) die nu daarachter verondersteld kan worden.

 

Enerzijds geeft dit de horoscoop zijn relatieve waarde, maar anderzijds juist ook zijn evidentie, als feitelijke plaats- en tijdgebonden bestaansvorm.

In deze visie valt de horoscoop-als-geheel dus onder de beheersing van de Maan. Wanneer we toekomen aan de bespreking van de Maan kan dit nader worden toegelicht.

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum