Het Ascendantpunt

 

10.1

bladzijde 1 van 2

 

De Ascendant

In het Ascendantpunt komen dus de beide vormen van uitwerping van het middelpunt bij elkaar (7.1). Uit ieder van die uitwerpingen spreekt een specifieke zeggingskracht van het Ascendantpunt: enerzijds die van de manifestatie zonder tussenkomst van een middelaar en anderzijds die welke wel via een middelaar tot stand is gekomen. Het samengaan van deze beide verschijningsvormen maakt het Ascendantpunt tot een uniek gegeven in de horoscoop. De astrologen Janduz en Charubel (*) hechtten, ieder voor zich, zo'n groot belang aan dit punt, dat zij hiervoor, zoals eerder gezegd, per graad van de Zodiak een duiding hebben gegeven.

 

Eenheid - een kwaliteit van Venus

In de alzijdige uitwerping openbaart het middelpunt zich op de omtrek in een ongelimiteerd aantal scheppingsvormen (7.1 ). Er wordt ook wel gezegd, dat het inwezen van het omnipotente middelpunt zich restloos op de omtrek heeft uitgeworpen, zich erin heeft uitgestort. In alle vormen die zich op de omtrek manifesteren wordt dus impliciet dit inwezen, hoewel niet localiseerbaar, verondersteld aanwezig te zijn. In deze vorm van uitwerping wordt de eenheid niet verbroken. Hier herkennen we de kwaliteit van Venus.

 

Gnomon en de innerlijke Zon

Bij de schaduw die de Gnomon op de grond werpt zagen we een derde factor werkzaam, die oorzakelijk verbonden is met die schaduwvorm, te weten de achterstaande Zon (3.2). De schaduw ontstaat omdat er een weerstand, een Gnomon, tussen de zonnestralen en het vlak van verschijning staat.

Analoog daaraan mogen wij nu voor de horoscoop, als schaduwvorm, ook aannemen dat hier een achterliggende bron aanwezig is die de specifieke weerstand zichtbaar maakt als schaduw. Daarmee gaan we dan in gedachten ook bij een horoscoop een onzichtbaar, achterstaand zonnebeginsel plaatsen.

 

Persoonlijkheid

In het geval van de mens wordt de schaduw veroorzakende weerstand gevormd door onze persoonlijkheid, die we zelf (onbewust) tussen deze bron en de objectiviteit hebben geplaatst. Het feit van de geprojecteerde horoscoop voert zo - in deze denklijn - terug naar de kennelijke aanwezigheid van een onzichtbare Zon (3.2). Dit wordt ook wel de innerlijke Zon genoemd (9.1).

 

Integratie

Wellicht ten overvloede wordt hier nog eens het analoge verband van de onderlinge relatie van deze drie factoren gegeven.

 

Zon : Gnomon : schaduw =

= innerlijke Zon : persoonlijkheid : horoscoopfiguur

 

Hiermee tonen ook deze drie grondleggers van de horoscoop zich met elkaar in een analoge relatie verbonden.

 

Zo komt in het analoge denken de horoscoop niet te voorschijn als een losstaand op zichzelfstaand gegeven, maar als een werkgegeven dat overgedragen is vanuit een geïntegreerd cosmisch geheel.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum