Middelpunt straal en omtrek

 

6.2

bladzijde 2 van 2

 

Uitwerping

Wil de onbekende ihoudelijke essentie van een abstract punt kenbaar kunnen worden, dan moet de inhoud van dat punt uit de abstracte bestaanstoestand in openbaring kunnen komen. Dit vindt plaats door de alzijdige uitwerping van die inhoud naar de periferie, waar de cirkelomtrek zichtbaar wordt. Om die zichtbare cirkelomtrek te realiseren is er vanuit het middelpunt een informatieoverdrager nodig, een middelaar, die de inhoud van het middelpunt alzijdig uitdraagt naar de periferie. Daarin neemt die inhoud van het middelpunt vorm aan, wordt manifest.

In dit proces gaat de impuls tot uitwerping uit van het middelpunt. maar naar zijn aard blijft dit bij zichzelf. De uitwerping zelf vindt plaats langs, en wordt voortgedragen door de straal.

Net als het middelpunt is ook de omtrek passief; deze ontstaat aan het uiterste uiteinde van de straal. Met de eindigheid van de straal neemt de inhoud van het middelpunt vorm aan.

 

 

De straal als middelaar

Middels zijn straal werpt het middelpunt van de cirkel zichzelf uit, brengt zijn inhoud naar buiten. De straal fungeert hierin als informatiedrager en eveneens als voertuig. Deze functie vraagt van de straal enkele kwalitatieve eigenschappen. Daarbij gaat het erom dat:

1. de informatie vanuit de ene (ongeopenbaarde) bestaanstoestand op te nemen en deze zodanig te transformeren, dat die in een andere (geopenbaarde) bestaanstoestand vorm kan aannemen.

 

2. het inhoudelijke aspect van de informatie ongemoeid te laten, niet te vertekenen.

 

3. zich zodanig af te stemmen op het te veroveren veld dat het de weerstanden die het in zijn uitgaande beweging tegenkomt herkent en neutraliseert, zodat een zuivere cirkelomtrek kan worden gerealiseerd.

 

De Maan als middelaar en transformator

In het drievoudig stelsel van Zon, Maan en Ascendant vertegenwoordigen Zon en Ascendant repectievelijk het centrum en de omtrek. De Maan heeft idealiter het vermogen tot transformeren in zich, iets ongemoeid-laten en getrouw vormgeven. Meestal echter is in de menselijke persoonlijkheid het functioneren van de Maan nog niet hierop afgestemd. De Maan als mens transformeert doorgaans weinig, bemoeit zich eerder met alles, en is meestal niet in alle richtingen gelijk afgestemd, alzijdig onpartijdig. In tegendeel: vanuit zijn persoonlijkheid maakt hij verschil. De zuivere vorming van de cirkelomtrek wordt hierdoor gehinderd.

Om zijn functie (binnen dit drietal), te weten het zelf-uitgeworpen beeld van zijn omgeving, (het decor van zijn leven), getrouw vorm te geven, moet de Maan dan ook op deze transformerende functie "wakker worden".

Wanneer we toekomen aan de bespreking van "Rotatie" en we ons ook meer inhoudelijk met astrologie kunnen gaan bezig houden, kan deze Maan-functie verder worden uitgewerkt.

Voor nu wil ik volstaan met een verwijzing naar de functie van dit drietallig stelsel in het menselijk bewustwordingsproces, zoals dit door mijn leraren Hans Cosman en Jan Bakker werd verwoord.

 

Citaten

Over Openbaring:

..... breng ik U in herinnering het beeld van een geopenbaard heelal, waarin stromend vanuit het middelpunt, de totale ruimte gevoed en gevuld wordt met leven of levenskracht, uitgestraald door dat middelpunt. De potentie van het middelpunt bepaalt de grens van uitstraling, d.w.z. de begrenzing aan de omtrek. Door reflectie van de van buiten af komende indrukken wordt in het middelpunt iets opgewekt dat we bewustzijn noemen.
Leven naar buiten toe veroorzaakt per reflex bewustzijn naar binnen toe. Dat bewustzijn leidt op den duur tot zelfbewustzijn in en van het middelpunt. ......

Hans Cosman: Urania herfst 1979, blz. 5

 

Uit deze tekst spreekt, dat het middelpunt van de cirkel en zijn omtrek kunnen worden opgevat als twee onderling gerelateerde ontwikkelingsfuncties. Of om met de woorden van Jan Bakker te spreken dat:

 

Over het veld voor ontwikkeling

...wanneer zich iets ontwikkelen wil, moet er ook een veld zijn waarin zich iets ontwikkelen kàn. Daartoe moet datgene dat zich ontwikkelen wil, zich in dat veld projecteren en daar vorm aannemen, om vervolgens de weerkaatsing daarvan weer te kunnen terugontvangen. In dit proces kan het bewustzijn komen tot zelfbewustzijn.

Jan Bakker, mondelinge mededeling

 

Met het benoemen van de onderlinge relatie tussen deze drie elementen hebben we een essentiële stap gezet in de toepassing van het analoge denken.

Voor het specifieke geval van projecties, zoals die in het astrologisch werkmodel worden toegepast, gaan we nu aan de slag.

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum