The Inner Sky

 

Inleiding

1.0.2

bladzijde 2 van 2

 

Ontwikkeling en bevrijding

Hans Cosman werkte vanuit een andere benadering. Weliswaar was ook voor hem de geboortehoroscoop het basispatroon voor iemands lot en leven, maar hij benadrukte daarin dat je de standen in je horoscoop nooit mocht gebruiken als excuus voor je opstelling of handelwijze. In tegendeel: de zelfkennis die een horoscoop kan bieden opent juist aanwijzingen voor ontwikkeling. In dit verband noemde hij de astrologie zelfs een weg tot bevrijding uit de begoocheling. Daarmee stelde hij zich diametraal op tegenover de karmische gebondenheid van Jan Bakker. In zijn benadering bood Hans Cosman zicht op de begoocheling waarin wij verkeren en wees daarmee impliciet op ruimte voor beweging.

Door aandacht te schenken aan de projectiemechanismen die bij de totstandkoming van de horoscoop een rol spelen effende hij de weg naar deze bewegingsruimte. Hij benadrukte de onvervreemdbare vrije wil, en ook het solistisch karakter van die weg.

 

Valide
Beide zienswijzen tonen een herkenbaar, valide aspect van ons bestaan. Echter, tijdens de lessen bleef de onderlinge verhouding van beide onopgehelderd; zodoende bleef bij mij ook de benadering van de horoscoop op twee benen hinken.

Samen met de vragen die ik in het voorwoord al noemde (0.1) stond ik zo voor een kluwen van onderling gerelateerde raadselen. Deze zijn niet vrijblijvend of alleen filosofisch interessant. Zij zijn existentieel; daarmee zijn zij het voor mij van belang erop in te gaan.

 

De aanpak op Inner Sky

Zoals ik al heb genoemd (0.2) ervaar ik de astrologie als een instrument met een zeer krachtige potentie. Echter, voor het toepassen van dit denkkader is inzicht nodig in het werkmodel ervan, op de premissen. Praktisch gesproken is het daarom nodig eerst zicht te krijgen op de opbouw van de horoscoop, op de veronderstellingen die daaronder liggen en het materiaal dat daarin wordt gebruikt. Daarom wordt dit als eerste besproken. Het eerste deel heeft daardoor een wat abstract en technisch karakter. De lezer zal echter ervaren dat dit abstracte gegeven inhoudelijk tot leven wordt gewekt en zo dienend is voor het te verkrijgen inzicht. Tenslotte werkt dit door tot in de uiteindelijke duiding van de horoscoop.

 

Bouwmodel

Teneinde het werkgegeven van de horoscoop, als bouwmodel voor de werkelijkheid, helder te krijgen begin ik mijn speurtocht bij het allereerste begin:

uit welke bronnen wordt het astrologische werkgegeven betrokken, welk vergezicht wordt ons vanuit die bronnen geboden en welk niet?

Dit werkgegeven bepaalt het werkveld. Ook geeft het zicht op de potentiële mogelijkheden van de astrologie als ontwikkelingsweg, zoals Jan Bakker en Hans Cosman die ieder op hun eigen wijze aangaven.

 

Keuze

Ondanks het evidente belang om te beginnen met de bepaling van dit werkveld leert de ervaring toch, dat de eerste snelle lezersinteresse meestal uitgaat naar de inhoudelijke kant van de astrologie. Daarom is op iedere pagina in de marge de link "Inhoud" te vinden, zodat de lezer al bij de start de keuze kan maken met welke tekst hij of zij wil beginnen.

Waar dat voor het goede begrip nodig is, zijn binnen alle teksten links naar andere teksten ingelast, zodat, wanneer richtingbepalende conclusies worden getrokken, de lezer de basis waarop die conclusies werden getrokken kan terugvinden .

Met de hoop dat de hier (vanuit het abstracte) aangereikte visie een bijdrage kan leveren aan het algemene begrip omtrent astrologie, en deze kan doorwerken in de uiteindelijke duiding van de horoscoop, wens ik mijn lezers goede leesuren toe.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum