Van Astrologie naar Horoscopie

 

Opzet van de duiding

28.12

bladzijde 12 van 12

 

Een Overkoepelende Benadering

In de voorgaande pagina's verzamelden we zoveel mogelijk checkpunten om de levensvorm (Ascendant) en de persoonlijkheid (Maan) van de geborene te kunnen achterhalen. Echter, wanneer we de geboorteconstellatie als gegeven willen begrijpen, dan moeten we er ook de derde factor bij betrekken namelijk de Zon.

 

De vraag naar de Zon

Vanuit de overweging dat de Zon de eigenlijke vertegenwoordiger is van het middelpunt kunnen we ons afvragen waarom iemand geboren is met de Zon in dit of dat specifieke zonneteken.

Dit is een unieke vraag. Immers, over de thema's die hiervoor werden uitgewerkt (talenten, uitingsmogelijkheden en persoonlijkheidstructuur) kan ook elders hulp en advies worden ingewonnen. De uitspraken van de astroloog kunnen eventueel ook naast deze adviezen worden gelegd. Echter, wanneer we, voorbij al deze verschijningsvormen, iemand met het oorspronkelijke in zichzelf in verbinding willen brengen dan wordt de vraag naar de ballingschap van het zonnebeginsel relevant. Deze vraag ligt bij de astroloog alleen.

 

Voorstelling

In dit kader wil de onderstaande tekening een voorstelling geven van de (al of niet vrijwillige) ballingschap die dit Zonneprincipe in de (fijnere en grovere stof) tegemoet gaat en aangaat. Deze eerder gegeven tekst (10.2.a) is hier aangevuld met enkele aanwijzingen die een indruk kunnen geven en richtingwijzer (niet meer dan dat) kunnen zijn voor het "begrijpen" van een bepaalde horoscoop.

 

Incarnatie

Op deze manier beoogt de tekening een idee te geven van het abstracte Zonnebeginsel dat ter incarnatie gaat en daarin, na inwikkeling in zijn persoonlijkheid, landt in de stof, geboren wordt. Als we iemand in verbinding willen brengen met dit essentiële aspect in hem of haar kan deze voorstelling helpen bij zijn oriëntatie. Hoewel het niet steeds lukt om dit zonneaspect trefzeker in detail te benoemen, kan toch de gedachte van dit achterstaande Zonneprincipe voor de geborene wel helpend zijn voor zijn vereenzelviging met zijn of haar leven.

 

In het leven roepen - zichzelf uitzingen

Voor de lezers die bekend zijn met het begrip (re-)incarnatie kan de onderstaande voorstelling een indruk geven van de afdaling van de geest in de stof dat zichzelf uitzingt, zijn naam roept. Enerzijds zet deze trilling zich voort langs de omtrek in een steeds wijder wordende spiraal naar de gebieden van steeds dichtere stof en anderzijds werpt hij zich zonder omweg rechtstreeks uit in het middelpunt van de incarnatie dat ongemanifesteerd blijft.

Middels de spiraalgang van deze egoisch uitgezongen trillingen worden de opeenvolgende gebieden in fijnere stof gevormd om ten slotte te incarneren in het Ascendantpunt op het concrete fysieke gebied.

In dezelfde uitgooi verankert het Ego zichzelf in het midden als

vertegenwoordiger van

de onvervreemdbare identiteit van de persoon.

De spiraalgang creëert het domein van de Maan, terwijl in de verticale projectie, onafhankelijk van de Maan, de heerser van de Ascendant verankerd ligt.

In beide bewegingen geeft het Ego uitdrukking aan zichzelf. Hierbij kunnen bepaalde tendensen worden waargenomen.

 

Talmen

Soms komt het voor, zo wordt er gezegd (*), dat het Ego zijn afdaling tracht terug te houden, in te houden, omdat het terugschrikt voor het vooruitzicht van een gebonden leven in de stof. Gedurende het aardse leven kan dit als levenshouding doorwerken in de vorm van niet deelnemen en alleen kijken naar de dingen, een (filosofische) afstandhouden, zichzelf projecteren in idealen, levensovertuiging, of buitenlands projecten, ook wel zwevend in een eigen droomwereld of uitwaaierend naar een parallelle werkelijkheid (internet of drugs). Bij voldoende samenbundelende kracht kunnen zij zich in hun visie wel met de fysieke werkelijkheid vereenzelvigen, vanuit hun idealen en vergezichten anderen inspireren en voor hen een richtinggevend kompas worden. Hun (filosofische) afstand blijft echter een vorm van zelfbehoud die hen weerhoudt om ook de (rauwe) feiten in hun leven toe te laten. Hier speelt angst mede een rol.

Wanneer in tweede instantie de focus van de persoon zich verzameld en de participatie als levenswil zich toch doorzet kunnen de geïmagineerde projecten alsnog feitelijk worden aangepakt en gerealiseerd.

Voor de duiding

Voor de praktische horoscoopduiding kunnen de invloeden van Jupiter, Saturnus en Neptunus hier worden nagelopen. Daarnaast kan een uitwaaierende, divergerende Maan (22.18) hierbij een rol spelen. Ook komt de structuur van de cyclus 3-6-9-12 als geheel hier in beeld met daarin de inbreng van het 9e en 12e huis in het bijzonder.

 

Doorzetten

Daarnaast kan het voorkomen dat er in het Ego een sterk verlangen leeft om aan dit ondermaanse leven deel te nemen en dit ook te consumeren. Soms loopt de gretige uitgooi te heftig van stapel en zodat dit het doel, het Ascendantpunt, voorbij schiet. Aan dit "snelle voorbijgaan" van de realiteit ligt een meer samengebalde ik-functie en de focus op zichzelf ten grondslag. Naast een snelle verbranding en actiebereidheid zien we in het algemeen een tendens tot het consumeren, in plaats van genieten van het leven. Met de hier vaak optredende veronachtzaming van een verstandige levenswijze kan de eigen gezondheid worden verwaarloosd en aan anderen onvoldoende plaats worden toegekend. Hier is een tendens tot (zelf-) beschadiging aanwezig, die in extremere gevallen (onbewust) kan uitlopen op doodsdrift.

Wanneer in tweede instantie alsnog de samenhang van het geheel als persoonoverstijgende realiteit wordt herkend, kan de sterke focus als baken en steun voor anderen gaan functioneren en een houvast zijn voor hun zelfrealisatie.

Voor de duiding

De invloeden van Zon, Mars, Saturnus en Uranus zijn hier herkenbaar, evenals de inbreng van het 5e en 8e huis naast die van de cyclus 2-5-8-11 als geheel.

 

Realisatie van het Ascendantpunt

Tenslotte is het natuurlijk ook mogelijk dat er in het Ego een helder besef leeft om aan het veld van de feitelijke manifestatie te willen deelnemen, zich daarin uit te uitdrukken en zich er ook mee te vereenzelvigen. Het bewust uitzingen van de eigen naam en een zorgvuldig beoogde "landing" kan resulteren in een vruchtbare verbinding met de realiteit, het Ascendantpunt. We spreken dan van vereenzelviging. Hierin wordt de heer van de Ascendant bewust inzetbaar voor een objectieve bijdrage aan de omgeving, die ook blijft functioneren wanneer de aanbieder zelf er in persoon niet (meer) bij betrokken is.

Bij een al te strak zelfbehoud kan in de verbinding met de realiteit te weinig ruimte overblijven voor de constant veranderende realiteit. Daarmee kan een tendens tot neurotisch gedrag ontstaan.

Voor de duiding

De invloeden van Zon, Saturnus, Venus en Pluto kunnen hier worden herkend waarbij ook de structuur van de 1-4-7-10 als geheel, met bijzondere aandacht voor het 1-7 verband meegewogen kan worden.

 

Balans

Vaak zien we in één persoon een combinatie van de eerste twee tendensen: waar een deel van de persoon zich terughoudt zet een ander deel ervan zich juist sterker door. Dit kan voor de innerlijke stabiliteit een werkbare balans opleveren.

Voor de duiding

De aspectverhouding op de in- en uitgaande boog kan hiervoor mede worden bekeken.

Voor de derde tendens, die van de realisatie van het Ascendantpunt, is er geen tegenhanger. Weliswaar kan het in iemands leven voorkomen dat hij of zij de verbinding met dit punt tijdelijk kwijt raakt, "er vanaf valt". Het kan dan helpen om op reis te gaan, of langs de lijnen van het gevoel terug te gaan naar zichzelf. Op de een of andere wijze kan de verbinding als vereenzelviging weer nieuw leven worden ingeblazen.

 

Saturnus

Zowel bij het "talmen" als bij het "doorzetten" speelt de toetssteen van Saturnus een rol. In het eerste geval als angst, in het tweede als samengebalde ik-drift.

Tenslotte heeft hij in het geval van de "realisatie" een essentiële functie als puntvormende solist in het Ascendantpunt. Hier komt hij tevoorschijn als wortelpunt voor en vereenzelviging met de uitgezongen incarnatie, en verschaft deze daarin een (al of niet) goede hechting.

 

Het Pars en het Zonneprincipe

Voor de vraag naar het achterliggende Zonneprincipe kunnen deze beelden en horoscopische tendensen aanwijzingen bevatten.

Het Pars Fortunae heeft geen eigen inbreng in het krachtenveld van de horoscoop. Van de aspecten op het Pars gaat dus geen invloed uit binnen de sfeer van de Maan noch in die van de herenverbanden. Het Pars dient als vertegenwoordiger van het midden en geeft aan in welke richting de persoon uit dat midden is weg getrokken. We vinden het Pars dan in het tegenover liggende huis. Zo kan in het Pars Fortunae voor de geborene een aanwijzing worden gevonden in welke richting hij of zij met dit Zonneprincipe in contact kan komen. Zo ligt in de stand van het Pars met zijn aspecten in huis en teken het antwoord verborgen op de vraag naar de inwezenlijke afkomst van geborene. Als regel zal het Pars dan ook de sluitsteen van de duiding zijn.

 

-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum