Van Astrologie naar Horoscopie

 

Opzet van de duiding

28.1

bladzijde 1 van 12

 

Van abstract naar concreet

Het duiden van een horoscoop betekent een vertaalslag van het cosmische gegeven naar de feitelijke concrete verschijningsvorm. Daarmee dalen we af vanuit de abstracte gebieden naar de dagelijkse realiteit. Met andere woorden, we transformeren (6.2) de hogere cosmische potentie naar het individuele partiële veld. Daarin leven voor ieder mens eigen culturele waarden en persoonlijke verwachtingen, waaronder ook de fricties en de pijn die kennelijk gevoeld willen worden. De verschijning in de stof brengt automatisch (1.3, 11.2, 16.2) deze projecties (0.1) met zich mee.

 

Omzetten en heel-laten

Zolang we werkten met abstracte planetaire verhoudingen werden die persoonlijke waarden niet gewogen. Dat is in een onderzoeksituatie ook niet de bedoeling. De persoonlijke afstand tot het onderzoekmateriaal is daarin juist geboden. Maar in de praktische horoscoopduiding komen die persoonlijke waarden en verwachtingen nu wel als levende beeldvorming en motivaties tevoorschijn. (25.7). Daarom is het in de bespreking met de eigenaar van de horoscoop (22.17) vooralsnog zaak om deze waarden te benoemen in hun functie als Ik-identificatie (17.2) en die daarin ook heel te laten.

 

De Wegen "Buitenom" en "Binnendoor"

Wanneer het Ik in zijn verankerende functie gepasseerd zou worden door vanuit het abstracte te blijven communiceren, raakt het vervreemd (17.2) van zijn eigen referentiepunten. In de persoon kan de (hoog gepotentieerde) informatie immers niet worden verteerd en blijft alleen doorwerken als bovenpersoonlijke macht. Deze benadering staat bekend als de "Weg-Buitenom" en kan in de Ik-functie beschadigend uitwerken. Bovendien plaatst het de astroloog in een oneigenlijke machtspositie. Dit geeft te denken!

Goed beschouwd vraagt de bespreking van een horoscoop dus tegelijk met het zichtbaar maken van de feitelijke constellatie, ook om het aanreiken van de functie ervan in dit huidige leven. Dit kennen we als de "Weg-Binnendoor". In deze werkwijze kan aan het eind van de bespreking de eigenaar van de horoscoop ook gerust worden teruggegeven aan zichzelf.

 

De astroloog als duizendpoot

Zo zien we dat naast het vermogen om de technische (bèta) inzichten in deel 1 te bevatten en zich te bewegen in de meer intuïtieve (alpha) denkwereld van deel 2, 3 en 4, zo'n duidingbespreking ook een derde (gamma) kwaliteit van de (zelf-reflecterende) astroloog vraagt. Langs die weg kan de geborene zichzelf in de aangereikte duiding herkennen en daarin terug "thuis komen" bij zichzelf. Hieruit blijkt wel de vooronderstelde en veelzijdige professionaliteit van de astroloog.

 

Twee ingangen voor de duiding

In onze verkenning op The InnerSky vonden we zowel in de Maan (22.2) als in de Ascendant (9.2) een ingang voor de duiding.

Omdat in het eerste geval de Maan allesbepalend is (22.2), en in het tweede geval de analyse van de horoscoop geheel buiten de Maan om verloopt, verschillen beider aanpak essentieel van elkaar. Ook de opbrengst van beide duidingroutes is wezenlijk anders van aard. Maar tenslotte zullen we beide wegen elkaar ook in een finaal punt zien aanraken.

Om een goed overzicht te krijgen van beide benaderingen worden hierna van ieder van deze routes de referentiepunten nog eens genoemd.

 

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum