De Maan

Of

Wat er besloten ligt in een Satellietpositie

 

22.19

bladzijde 19 van 24

 

Slijpsteen

Spiegelen kan bijdragen tot zelfkennis. Weliswaar kunnen we daarbij allerlei neigingen ontdekken die blijkbaar moeten worden aangepakt, maar ten slotte komt iedere verandering toch terecht op het bordje van Saturnus. Deze moet daarvoor z´n onverzettelijkheid opgeven. Daarop is hij echter niet gebouwd. Verandering gaat tegen z'n natuur in en daarom zit er niets anders op dan de harde steen te slijpen. Het leven doet dan pijn.

Maar zoals de Maan geschikt gemaakt moest worden voor z'n functie als spiegel, zo levert ons de slijpsteen van het leven ten slotte een lens op met een goed gecentreerd puntig brandpunt. Hiermee kunnen we vanuit een eigen bron nieuwe beelden creëren.

 

Projectie - ieder op zijn eigen wijs

Ook in technische zin werkten we op deze site al eens met projectie. De psychologie leert ons bovendien dat we in het leven van alledag de projecties niet direct als zodanig herkennen. We gaan ermee om alsof ze echt bestaan (18.5). Reden dus om even stil te staan bij onze eigen instelling in deze (11.2.a).

Bij een stand van de Maan in een positief huis en teken projecteren we ons eigen zelfbeeld in de omgeving. Bij een stand in een negatief huis en teken stellen we ons open voor de beelden die de omgeving op ons afdrukt, zo ook ons zelfbeeld. Op deze gecombineerde standen van huis en teken zijn vele varianten mogelijk. Hierover is door Th.J.J.Ram uitgebreid geschreven. (*)

In de vele manieren waarop de Maan zich kan instellen hol en bol, komen de werkingen te voorschijn van zuigen en stralen, inblazen en stuwen. (*)

 

Centreren

Met een minder zuiver functionerende Maan of Saturnus wordt het geprojecteerde beeld minder betrouwbaar. Echter wanneer Saturnus een goed gecentreerd en puntig brandpunt geeft kan zich, in samenwerking met een rustige Maan, een goed werkende lens ontwikkelen. Deze maakt het bewust creëren van beelden mogelijk.

Wanneer er dus iets in het centrum van ons leven staat kunnen, met een goed uitgevoerde projectie in plaats en tijd, onze projecten werkelijkheid worden. Natuurlijk vraagt dit een hoogwaardige Saturnus kwaliteit, in die zin dat we er niet persoonlijk aan vastzitten, niet persoonlijk aan onze projecten gebonden zijn.

 

Spiegel Lens en Brandpunt

Bij de beelden die door een spiegel of een lens worden gevormd zijn voor het goede begrip twee punten van essentieel belang:

 

1. De spiegel reflecteert een bestaand beeld, kaatst terug, terwijl de lens een beeld uitwerpt dat afkomstig is uit een ander gebied. Het beeld dat de spiegel teruggeeft kan confronterend zijn of vleiend voor degene die dit teruggespiegeld krijgt, maar een spiegel geeft hoe dan ook een beeld dat in dit veld, in deze dimensie reeds bestaat, dus niets nieuws.

 

2. Een vlakke spiegel geeft een beeld zonder dat de stralen door een brandpunt zijn gegaan; de vlakke spiegel heeft geen brandpunt, geen centrum. Met andere woorden: de intentie van de spiegellaar is niet op het te geven beeld betrokken. De spiegellaar heeft een objectiverende kwaliteit.

De stralen van de beelden die door een lens of door een bolle of holle spiegel worden gevormd gaan wel steeds door een brandpunt heen. In de beelden van een lens of in die van een bolle of holle spiegel is de ik-intentie dus altijd betrokken.

 

3. De projectie wordt door een lens (met brandpunt) gecreëerd. De projector werpt een beeld (Maan) uit dat voortkomt uit een ander gebied dan dat waar de projectie zichtbaar wordt gemaakt. Dit andere gebied kan onze eigen psyche zijn, waardoor wij menen onze innerlijke conditioneringen in de objectiviteit terug te zien in anderen. Maar het kan ook een nieuw idee zijn dat door de projectie als initiërende kiem in de objectiviteit tevoorschijn komt en wordt gerealiseerd, zoals een uitvinding, of een project.

Ook ieder spel, fantasie, toneelstuk, of kunstwerk is een projectie van en komt ook voort uit een ander niveau van de werkelijkheid, waar de Maan zich op dat moment bevindt. Ook de virtuele wereld is door projectie tot een breed gedeelde en gemeenschappelijk beleefde "werkelijkheid" geworden. De werkelijkheidswaarde van deze projecties wordt louter bepaald door de betekenis die we er vanuit onze eigen beleving, beeldvorming of opvattingen aan geven.

 

Groepsbeleving en objectivering

Hoe groter de groep die deze belevingen tot hun werkelijkheid rekenen des te meer krijgen zij een objectieve waarde. Hierbij spelen de planeten buiten de baan van Saturnus een sleutelrol. Kwantiteit wordt via hen tot intersubjectieve waarheid. Ondanks deze kwantitatieve overmacht in de beleving van de geprojecteerde wereld kan deze toch niet gelden als waarheid op het niveau van de objectieve werkelijkheid, ook al moet er door beleidsmakers wel rekening mee worden gehouden.

Het objectieve feit als gegeven, is waardevrij. Het ontleent zijn kracht aan de betekenis die we er zelf aan geven. De stand van de Maan in ieders eigen horoscoop geeft hiervoor belangrijke aanwijzingen.

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum