De betekenis van de planeten

als

exponent van de Aarde

 

18.5

bladzijde 5 van 5

 

Wederzijdse functie

In de kwaliteiten van eenheid en uit-een-zetten zijn deze beide groepen elkaars tegenpool. Door spiegeling over en weer via de Aarde (lees:via de mens) maken de buitenplaneten de binnenplaneten los uit hun symbiotische eenheid, terwijl de binnenplaneten eenheid en bewustzijn brengen in het driftmatig functioneren van de buitenplaneten.

 

Een veld voor Ontwikkeling

Met het beschouwen van deze wederzijdse functie van de planeten rond de Aarde krijgt dit stelsel het karakter van een organisch verband. Zo bezien zou dit opgevat kunnen worden als het ontwikkelingsveld van de Aarde (lees: van de mens). Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de inzet van het denkvermogen (de planeten Jupiter en Mercurius(Vulcanus) in de mentale schil en van vermogen tot be-spiegeling, zoals dat in aanleg in mensen aanwezig is. De inzet van beide kwaliteiten levert potentieel nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de astrologie (3.1). Midden 20e eeuw werden deze bekend als de psychologische astrologie (*). In deze benadering wordt niet gewerkt met een mogelijk malefic of benefic karakter van een planeet. Er is wel sprake van een wederzijdse functie ter weerszijden van de Aarde.

 

Spiegel en lens

We projecteren allemaal onze beelden op onze omgeving. Zo bezien zijn wij allemaal verhalenvertellers. Andersom wordt er op ons geprojecteerd, waardoor wij weer onderworpen zijn aan het krachtenspel van onze omgeving. Door be-spiegeling kunnen we dat gaan zien. Bij projectie en spiegeling zijn de vermogens van Saturnus (brandpunt) en Maan (reflectie) betrokken. In verband daarmee zullen we in nog komende teksten hierop uitgebreider terugkomen.

 

Andere astrologische toepassingen

Maar van oudsher is astrologie met name bekend geworden door de toepassingsmogelijkheden waarin (op het eerste gezicht) zo'n spiegel- en lensfunctie geen rol spelen. Hiervoor noem ik allereerst de directies en transits, op grond waarvan concrete voorvallen in iemands persoonlijk leven zijn te voorzien of naar terug te leiden zijn. Een verhelderende verklaring daarvan kan (nog) niet uit het analoge denken worden afgeleid. Hetzelfde geldt voor de solaarhoroscoop en de uurhoek- en vragen astrologie, die ook nog min of meer in het persoonlijke vlak liggen.

Buiten het persoonlijke vlak wordt er ook veel gewerkt met toepassingen in een groter verband, bijvoorbeeld de stichtingshoroscoop van een groepering, bedrijf, of staat. Op deze laatste kunnen de zogenaamde lentepunthoroscopen worden uitgewerkt. Zo kan bijvoorbeeld het verloop van verkiezingen worden nagetrokken. Ook zijn er toepassingen met een meer mondiaal bereik, zoals horoscopen van oorlogen, economische of financiële crises, natuurrampen, of ontwikkelingen die anderszins het grote verband aandoen. Hierbij is puur rationeel gezien, geen spiegelfunctie in het spel.

 

Ander werkelijkheidsniveau - andere potentie

Al eerder op deze website kregen we de indruk, dat de werkelijkheid meerdere aanzichten kent, zich vanuit meerdere niveaus aan ons toont (3.1). Zo weten we dat er bij projectie onvermijdelijk altijd één dimensie en daarmee één aspect van de informatie blijkt weg te vallen (7.2.b). Ook in de opbouw van de Wet van Pythagoras kwamen we deze twee aanzichten van de werkelijkheid tegen. We zagen toen dat een enkel grondgegeven zich in twee verschijningsvormen aan ons kan tonen: enerzijds als een analoog verband waarin functies beschreven kunnen worden, en anderzijds als een uitgekristalliseerde, zichzelf manifesterende wet, als imperatieve, rechtstreekse uitwerking van de Geest in de stof.

 

Differentiatie van astrologische toepassingsgebieden

Men zou hierdoor de indruk kunnen krijgen dat de laatst genoemde toepassingen van de astrologie tot dit absolute, wetmatige aanzicht van de werkelijkheid behoren, waarin dan ook voorspellingen tot hun recht zouden komen, terwijl de persoonlijk-spiegelende functie eerder tot het analoge aanzicht van de werkelijkheid behoort waar het kan functioneren en daar een bijdrage kan leveren aan de menselijke ontwikkeling. Op dat gebied zou dan ook de vrije wil als menselijke kwaliteit thuishoren.

 

Een eerste indruk

Deze differentiatie is hier nog onvoldoende uitgewerkt om als helder uitsluitsel te kunnen dienen. Het is een aftastende indruk. Maar als zodanig is die toch niet nieuw. Ook Spinoza deed al uitspraken over meerdere aanzichten van de werkelijkheid (18.5.a). Hoewel hij zich uitdrukt in de termen van zijn tijd kan het beeld dat hij schetst ongeforceerd naast het beeld gelegd worden dat hier is opgedoken. Het is hem toen niet in dank afgenomen. Nu wel.

 

Hoe we verder gaan

Astrologie heeft zijn roemruchte reputatie vooral te danken aan de kunst van het voorspellen, waarin het astrologisch verband zich als imperatief voordoet. In de loop der eeuwen is hiermee veel ervaring opgedaan en met voldoende deskundigheid op dit gebied zou deze tak voor zichzelf moeten kunnen spreken. In deze voorspellende toepassingen is er vooralsnog geen sprake van vrije wil.

In de psychologische astrologie, die zich beweegt in het veld van het analoge denken en de projecties, wordt vaker gewerkt met functionele verhoudingen. Zoals gezegd kan van hieruit, op grond van de vrije wil (3.1), wel een bijdrage geleverd worden aan de menselijke ontwikkeling. Voor deze toepassing van de astrologie wil ik deze "The Innersky" verder ontwikkelen.

 

-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum