Intermezzo

 

12.1

bladzijde 1 van 1

 

 

Terugblik

Als reden voor de start van dit werk op Innersky noemde ik de lastige spagaat (0.1) waarin mijn wereldbeeld zich bevond en mijn behoefte om daar meer zicht op te krijgen. Vanaf het begin heb ik mij niet georiënteerd op veronderstelde causale verbanden al of niet gesteund door statistisch onderzoek, maar het natrekken van de analoge verbanden en de ontdekking van hun wetmatige onderbouwing. (3.1) Nu, terugkijkend op de voorgaande teksten vind ik dat hierin wel enige helderheid is gekomen.:

Want in het verschil tussen het analoge en het causale denken, kan de verklaring gevonden worden voor de onverenigbaarheid van beide. Deze ligt in de verandering van het plaats van beschouwing (1.3, 1.4): Vóór de "Renaissance" gold de Aarde als het centrum van de wereld en het zonnestelsel, daarna echter werd die plaats ingenomen door de Zon. Hiermee verschillen beide benaderingen fundamenteel in hun werkelijkheidsopvatting en het daaruit voortkomend perspectief. Het kantelpunt hiervoor ligt in de periode van de "Verlichting" (18e eeuw), waarin het causale denken dominant werd en het analoge denken op de achtergrond raakte: beide benaderingen verdragen elkaar niet (3.3). Dit is het simpele feit.

 

Vooruitblik

Met de ontdekking en benoeming van het wetmatige karakter van het analoge denken op deze site (3.1) kon de spagaat in mij op dit punt wat ontspannen: Immers, deze werkelijkheidsbenadering kent, net als het causale denken, een onderliggende objectieve wetmatige grondslag, waarop een verdere verkenning boven het subjectieve uitgetild kan worden waarmee de objectivering van de astrologie verder kan worden opgebouwd. (3.1)

 

Ommezwaai

De ontdekking van het wetmatig karakter van het analoge denken geeft dus goede vooruitzichten om de ontdekkingstocht verder voort te zetten. Voorwaarde is wel dat we exclusief op deze denklijn verder gaan. Beide denklijnen hebben immers een ander uitgangspunt en hun resultaten blijven dan ook vreemd aan elkaar (11.2.a). Voortzetting van deze verkenning impliceert dus een ommezwaai in ons denken, waarin we ons terugtrekken uit ons gebruikelijke, goed getrainde, causale wijze van denken met resultaten die op statistische significanties zijn gebaseerd, om het roer om te gooien en verder te werken met de denklijn van een organische, onderling gerelateerde samenhang van de elementen.

Vanuit die ommezwaai gaan we nu verder met de verkenning van de sfeer van de Aarde en van die van haar bewoners.

 

-.-.-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum