Realisatie van het ascendantpunt

 

10.1

bladzijde 1 van 2

 

De Ascendant

In het ascendantpunt ontmoeten de beide vormen van uitwerping van het middelpunt elkaar (7.1). Uit ieder van die beide vormen spreekt een specifieke zeggingskracht van het ascendantpunt, namelijk de manifestatie zonder tussenkomst van een middelaar en die welke wel via een middelaar tot stand komt. Het samengaan van deze beide verschijningsvormen maakt het ascendantpunt tot een uniek gegeven in de horoscoop. De astrologen Janduz en Charubel (*) hechtten, ieder voor zich, zo'n groot belang aan dit punt, dat zij hiervoor, zoals gezegd, per graad van de Zodiak een duiding gaven.

 

Eenheid - een kwaliteit van Venus

In de alzijdige uitwerping openbaart het middelpunt zich op de omtrek in een ongelimiteerd aantal scheppingsvormen (7.1 ). Er wordt ook wel gezegd, dat het inwezen van het omnipotente middelpunt zich restloos op de omtrek heeft uitgeworpen of uitgestort. In alle vormen die zo op de omtrek verschijnen wordt dus dit inwezen, hoewel niet localiseerbaar, impliciet verondersteld aanwezig te zijn. In deze vorm van uitwerping wordt de eenheid niet verbroken. Dit is een venus-kwaliteit.

 

Gnomon en de innerlijke Zon

Bij de schaduw die de Gnomon op de grond werpt zagen we een derde factor werkzaam, die oorzakelijk verbonden is met die schaduwvorm, te weten de achterstaande Zon (3.2). De schaduw ontstaat omdat er een weerstand, de Gnomon, tussen de zonnestralen en het vlak van verschijning aanwezig is.

Analoog daaraan mogen wij nu voor de horoscoop, als schaduwvorm, ook aannemen dat hier een achterliggende bron aanwezig is die een specifieke weerstand zichtbaar maakt in de vorm van een specifieke horoscoop. Hier zou dan ook een onzichtbaar zonnebeginsel werkzaam zijn.

 

Persoonlijkheid

In het geval van de mens wordt die weerstand gevormd door onze persoonlijkheid, die we zelf (onbewust) tussen deze bron en de objectiviteit hebben geplaatst. Het feit van de geprojecteerde horoscoop voert - in deze denklijn - zo terug naar de kennelijke aanwezigheid van een onzichtbare zon (3.2). Dit wordt ook wel de innerlijke Zon genoemd (9.1).

 

Integratie

Wellicht ten overvloede wordt hier nog eens het analoge verband van de onderlinge relatie van deze drie factoren gegeven.

 

Zon : Gnomon : schaduw =

= innerlijke Zon : persoonlijkheid : horoscoopfiguur

 

Hiermee tonen ook deze drie grondleggers van de horoscoop zich met elkaar in een analoge relatie verbonden.

 

Zo komt in het analoge denken de horoscoop niet te voorschijn als een losstaand op zichzelfstaand gegeven, maar als een werkgegeven dat overgedragen is vanuit een geïntegreerd cosmisch geheel.

 

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten