Bijlage 10.2.a

bij 10.2 Het Ascendantpunt

 

 

Realisatie van het Ascendantpunt

 

10.2.a

bladzijde 1 van 1

 

 

Incarnatie

Voor de lezers die bekend zijn met het begrip (re-)incarnatie kan mogelijk de onderstaande voorstelling een indruk geven van de afdaling van de geest in de stof dat zichzelf uitzingt, enerzijds langs een steeds wijder wordende spiraal naar de gebieden van steeds dichtere stof en anderzijds rechtstreeks present is in het ongemanifesteerde middelpunt van de openbaring.

Middels de spiraalgang van de egoisch uitgezongen frequnties worden de opeenvolgende gebieden van fijnere stof gevormd om ten slotte in het Ascendantpunt te incarneren in het concrete fysieke gebied.

In dezelfde uitgooi verankert het Ego zichzelf in het midden als

vertegenwoordiger van

de onvervreemdbare identiteit van de persoon.

De spiraalgang creëert het domijn van de Maan, terwijl in de verticale projectie, onafhankelijk van de Maan, de eigenheid van de heerser van de Ascendant verankerd ligt. In het Pars Fortunae ligt voor de persoon (Maan) een richting-aanwijzing om met dat objectieve representerende midden in contact te komen.

 

Terughouding

Soms komt het voor, zo wordt er gezegd (*), dat het Ego zijn afdaling tracht terug te houden omdat het terugschrikt voor het vooruitzicht van een gebonden leven in de stof. Gedurende het aardse leven kan dit als levenshouding doorwerken in de vorm van een (filosofische) afstandhouden, zichzelf projecterend in idealen, of levensovertuiging, ook wel zwevend in een eigen droomwereld of leven in een paralelle werkelijkheid (internet of drugs). Vanuit hun idealen en vergezichten kunnen zij anderen inspireren en enthousiasmeren en zo voor hen een richtinggevend kompas worden. Tegelijk aarzelen zij om zich met de (rauwe) feiten te verbinden en zich met de fysieke werkelijkheid te vereenzelvigen.

Wanneer in tweede instantie de levenswil toch wordt doorgezet kunnen de projecten alsnog feitelijk worden uitgevoerd en gerealiseerd.

 

Gretigheid

Ook is het mogelijk dat er in het Ego vanuit het verlangen zich in het veld van de feitelijke manifestatie uit te uitdrukken een grote gretigheid leeft om deel te hebben aan het leven op Aarde en dit ook te genieten. Daarin kan het voorkomen dat de sterke uitgooi het doel, het Ascendantpunt, voorbij schiet. In dit "voorbijgaan" aan de realiteit zien we een uitvergrote persoonlijk presentie, iemand die niet over het hoofd gezien kan worden. Naast de grote uitstraling en een eventueel centrale positie zien we een consumeren van het leven mogelijk uitlopend in bodemloze verlangens en egocentricteit. Met de vaak optredende verontachtzaming van een verstandige levenswijze kan de eigen gezondheid worden verwaarloosd en aan anderen onvoldoende plaats worden gegund. Hierin in is een tendens tot (zelf-) beschadiging aanwezig. Wanneer in tweede instantie alsnog de samenhang van het geheel als persoonoverstijgende realiteit wordt erkend kan de centrale positie juist een baken, steun en houvast zijn voor de mensen in hun omgeving.

Vaak zien we in één persoon een balans tussen beide tendensen.

 

Realisatie van het Ascendantpunt

Met een bewust uitzingen van de Ego-frequentie en een zorgvuldig beoogde "landing" kan resulteren in een goede verbinding met de realiteit, het Ascendantpunt. Hiein wordt de heer van de Ascendant bewust inzetbaar voor een objectieve bijdrage aan de omgeving, die ook blijft functioneren wanneer de aanbieder zelf er in persoon niet (meer) bij betrokken is.

 

Zodra we toekomen aan de duiding zullen we aan ieder van deze levenshoudingen horoscopische kenmerken kunnen verbinden.

 

.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum