Projectie

 

7.3

bladzijde 3 van 4

 

Geen artefacten

In de projectieprocedure die zo wordt gevolgd, benaderen we het middelpunt met een instrument, dat uit het middelpunt zelf is afgeleid. In deze benadering blijft het instrument dus eigen aan het uitgangspunt, zodat we in de uitkomsten geen artefacten hoeven te verwachten.

 

Analoge verbanden in de meetstelsels

We zijn nu dan ook zover, dat we aan de basiselementen van de meetstelsels een inhoudelijke functie kunnen toekennen. Daarin betreft het:

1. een bron, of bewustzijn in de vorm van een middelpunt,

al of niet uit-een-gezet op een centrale as, die in het middelpunt is opgericht,

2. een overdrager in de vorm van een straal of projectieboog,

3. een vlak waarop, of een veld waarin het overgedragene vorm aanneemt, zichtbaar wordt.

 

Deze drie staan met elkaar in een functionele relatie, die kan worden samengevat in de verhouding:

 

bron : overdrager : verschijningsvorm =

= middelpunt : straal : omtrek =

= Zon : Maan : Ascendant.

 

waarin:

1. de zonnekwaliteit analoog gedacht kan worden aan een bewustzijnsfunctie in het middelpunt en/of aan de polaire as, die daarin is opgericht,

2. de maankwaliteit analoog gedacht kan worden aan de middelaarfunctie, die wordt gerealiseerd door de straal van de cirkel, en/of door projectiebogen,

3. en de Ascendant analoog gedacht kan worden aan de omtrek van het vlak waarop de afbeelding zichtbaar wordt. Dit is de cirkelomtrek.

 

Maan als overdrager

Lezers die bekend zijn met astrologie zullen met de eerste en de laatste analogie niet meteen moeite hebben. Vanuit de traditie staat de Zon bekend als middelpuntsprincipe en de Ascendant als poort naar de buitenwereld. De functie van Maan als overdrager vraagt om een nadere toelichting. Zoals eerder al werd aangegeven (6.2), zal dit inhoudelijk aspect van de Maan in de teksten die hierna komen uitgebreid behandeld worden.

Op dit moment wil ik volstaan met de inhoudelijke relaties binnen de meetstelsels te verankeren in de hierboven gegeven vergelijking, waarmee deze kan dienen als samenvatting van het tot nu toe besprokene.

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten