Middelpunt straal en omtrek

 

6.2

bladzijde 2 van 2

 

Uitwerping

Wil de onbekende inhoud van een absoluut punt kenbaar kunnen worden, dan moet de inhoud van dat punt uit de abstracte bestaanstoestand in openbaring kunnen komen. Dit vindt plaats door de alzijdige uitwerping van die inhoud naar de periferie; de omtrek van de cirkel krijgt zo vorm. Om die zichtbare cirkelomtrek te realiseren is er vanuit het middelpunt een informatieoverdrager nodig, een middelaar, die de inhoud van het middelpunt alzijdig uitdraagt en tot omtrek vormt. Daarin neemt die inhoud van het middelpunt vorm aan, wordt manifest.

In dit proces gaat de impuls tot uitwerping uit van het middelpunt. maar naar zijn aard blijft dit bij zichzelf. De actie van uitwerping wordt uitgevoerd door de straal.

Net als het middelpunt is ook de omtrek passief; deze ontstaat aan het uiterste uiteinde van de straal.

 

 

De straal als middelaar

Middels zijn straal werpt het middelpunt van de cirkel zichzelf dus uit, brengt zijn inhoud naar buiten. De straal fungeert hierin zowel als informatiedrager als ook als voertuig. Deze functie vraagt van de straal enkele kwalitatieve eigenschappen. Daarbij gaat het erom dat:

1. de informatie vanuit de ene (ongeopenbaarde) bestaanstoestand op te nemen en deze zodanig te transformeren, dat die in een andere (geopenbaarde) bestaanstoestand vorm kan aannemen.

 

2. het inhoudelijke aspect van de informatie ongemoeid te laten, niet te vertekenen.

 

3. zich zodanig af te stemmen op het binnen te dringen veld dat het de weerstanden die het in zijn uitgaande beweging tegenkomt herkent en neutraliseert, zodat een zuivere cirkelomtrek kan worden gerealiseerd.

 

De Maan als middelaar

In het drievoudig stelsel van Zon, Maan en Ascendant vertegenwoordigt de Maan idealiter dit vermogen tot transformeren, ongemoeid-laten en vormgeven. Meestal is de Maan echter nog niet hierop afgestemd. Maan (lees: de mens) transformeert doorgaans weinig, bemoeit zich vaak met alles, en is meestal niet in alle richtingen gelijk afgestemd, alzijdig onpartijdig. In tegendeel: vanuit zijn persoonlijkheid maakt hij verschil. De zuivere vorming van de cirkelomtrek heeft hiervan te lijden. Om zijn functie binnen dit drietal goed te realiseren moet de Maan dan ook "wakker worden".

Wanneer we toekomen aan de bespreking van projectie en rotatie en ons ook meer inhoudelijk met astrologie kunnen gaan bezig houden, zal ik deze Maan-functie nader onderbouwen.

Voor nu volsta ik met een verwijzing naar de functie van dit drietallig stelsel voor het menselijk bewustwordingsproces, zoals dit door mijn leraren Hans Cosman en Jan Bakker werd verwoord.

 

Citaten

Over Openbaring:

..... breng ik U in herinnering het beeld van een geopenbaard heelal, waarin stromend vanuit het middelpunt, de totale ruimte gevoed en gevuld wordt met leven of levenskracht, uitgestraald door dat middelpunt. De potentie van het middelpunt bepaalt de grens van uitstraling, d.w.z. de begrenzing aan de omtrek. Door reflectie van de van buiten af komende indrukken wordt in het middelpunt iets opgewekt dat we bewustzijn noemen.
Leven naar buiten toe veroorzaakt per reflex bewustzijn naar binnen toe. Dat bewustzijn leidt op den duur tot zelfbewustzijn in en van het middelpunt. ......

Hans Cosman: Urania herfst 1979, blz. 5

 

Uit deze tekst spreekt, dat het middelpunt van de cirkel en zijn omtrek kunnen worden opgevat als twee onderling gerelateerde ontwikkelingsfuncties. Of om met de woorden van Jan Bakker te spreken dat:

 

Over het veld voor ontwikkeling

...wanneer zich iets ontwikkelen wil, er een veld moet zijn waarin zich iets ontwikkelen kàn. Daartoe moet datgene dat zich ontwikkelen wil, zichzelf in dat veld projecteren en daar vorm aannemen, om vervolgens de weerkaatsing daarvan weer te kunnen terugontvangen. In dit proces kan het bewustzijn komen tot zelfbewustzijn.

Jan Bakker, mondelinge mededeling

 

Met het benoemen van de onderlinge relatie tussen deze drie elementen hebben we een essentiële stap gezet in de toepassing van het analoge denken.

Voor het specifieke geval van projecties, zoals die in het astrologisch werkmodel worden toegepast, kunnen we nu hiermee verder werken.

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten