bijlage 11.2.a

bij 11.2 Samenvattende conclusies

 

 

Conclusies in 1.3 "Terug naar eigen werk"

 

1. Iedere planeet heeft een eigen Zodiak 

Aangezien de afzonderlijke planeten in ons Zonnestelsel ieder een eigen omlooptijd hebben, hebben zij ook een eigen Zodiak en een daarbij behorend Lentepunt (1.2). De invloed van het Vissen- of Aquariustijdperk geldt dus alleen voor onze Aarde en niet voor het Zonnestelsel als geheel. Het is een fase in de cyclus die alleen ons aardse Lentepunt doorloopt.

 

2. Axioma’s gaan vooraf aan een afgescheiden werkelijkheid

In de twaalfvoudige indeling van de Zodiak werpt de astrologie zelf het decor uit, tegen welks achtergrond de planeten hun betekenis krijgen. Weliswaar poogt deze context een overdracht te zijn van de daarachter liggende Dierenriem, maar dit is een afbeelding, geen feitelijkheid (1.3).
Mogelijk komt men zo tot de conclusie dat het astrologisch werk dus berust op fantasie. Daarbij moet dan wel worden bedacht dat een zelfontworpen kader binnen kennisverwerving noodzakelijk is. In de erkende wetenschap is dit in ieder geval gebruikelijk, zelfs onontbeerlijk. We kunnen niet zonder. Ieder kennisgebied heeft grondleggende axioma’s en/of referentiepunten nodig om het uitgangspunt te kunnen bepalen en het referentiekader te kunnen inrichten. Zonder deze hebben metingen geen aangrijpingspunt en blijft het object van onderzoek onmeetbaar, niet nader te bepalen. De mens kan de wereld om zich heen dan niet kennen, evenmin als zichzelf.
Consequentie hiervan is dat al onze waarnemingen, niet alleen de astrologische, plaatsvinden binnen een referentiekader dat als model dient voor de echte werkelijkheid. Die waarnemingen zijn dan ook alleen geldig binnen het door onszelf ontworpen stelsel. Tenslotte kunnen de resultaten dan ook alleen maar terugvoeren naar dit, ons eigen, stelsel.
Zoals gezegd is dit de kern van elke kennisontwikkeling.

 

3. Wij leven in een zelf-uitgeworpen projectie

Om de Aarde staat dus een door onszelf uitgeworpen sfeer, de Aardse Zodiak. Deze gaat uit van de Aarde. De Aarde is daarmee het middelpunt van haar eigen voorstellingswereld (1.4). Middels deze voorstelling neemt de astroloog de werkelijkheid waar en interpreteert hij de gebeurtenissen die zich voordoen.

 

4. Individueel

Net zoals iedere planeet een eigen Zodiak heeft zo toont onze horoscoop een situatie die alleen particulier voor ons als persoon geldt (1.4).

 

5. In onze eigen zeepbel

Bezien vanuit het grotere verband van Dierenriem en Aardse Zodiak zijn wij in onze horoscoop drievoudig ingewikkeld. We leven binnen een universumpje dat wij vanuit onze eigen standplaats rondom ons hebben uitgezet (1.4).

 

6. De Ascendant

Net zoals de sfeer van de Aarde middels het Lentepunt in relatie staat tot de Dierenriem zo leven wij middels ons eigen Ascendantpunt in relatie met de zodiakale sfeer van de Aarde. (1.4). Hierlangs leggen wij in ons leven onze ontwikkelingsroute af.

 

7. Innersky

Al onze waarnemingen krijgen hun gestalte en betekenis binnen deze particuliere voorstelling, onze “Innersky”. Onbewust van deze inwikkeling zien wij deze projectie aan voor werkelijkheid.

 

 

Vervolg conclusies in 2.1: "Wat we tot nu toe vonden"

 

8. Zodiak en planeten

De plaatsen van de planeten in de horoscoopfiguur zijn echter wel reëel: de planeten staan daar werkelijk. Hun inhoudelijke betekenis is dus niet afgeleid van een oermodel, zoals bij de Dierenriem en Zodiak, maar staat los van zo'n overdracht. De inhoudelijke duiding van de planeetstanden ingekleurd door de betekenis van tekens en huizen valt echter wel weer onder die zodiakale projectie.

 

9. Aspecten

Vanuit de plaatsing in de Zodiak ontstaan de planeetaspecten. Deze geven de horoscoop zijn dynamiek. Ook deze dynamiek hoort daarom tot de projectie.

 

10. Projectie

- In de horoscoopfiguur worden reëel aanwezige planeten ingepast in een geprojecteerd kader. Om de betekenis hiervan verder te kunnen nagaan is kennis van projectie nodig zowel in technische als psychologische zin.

 

-.-.-.-.-

 

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten