Terug naar eigen werk

 

1.4

bladzijde 4 van 4

 

Cirkels binnen Cirkels

In het voorgaande hebben we met de Aardse Zodiak een eerste verankering van de horoscoopfiguur gevonden. Op grond hiervan kunnen we nu verder nagaan hoe de opzet van de horoscoopfiguur hieruit volgt.

Het was al opmerkelijk dat de astrologie werkt met een overgedragen, niet-reëel aanwezige, structuur. Merkwaardig genoeg wordt met de opzet van het huizenframe opnieuw een dergelijke overdracht uitgevoerd. Want voor het tekenen van de horoscoopfiguur zet de astroloog voor de tijd van geboorte weer zo'n twaalfvoudige sfeer uit, nu rond de geboorteplaats. Dit is de derde sfeer. Deze geldt nu niet voor de Aarde als geheel, maar specifiek voor onze plaats van waarneming, onze geboorteplaats.

De aanvankelijk verklaarbare reden achter het werk van Euktemon bij de instelling van zijn Aardse Zodiak ontbreekt nu. Wellicht heeft Ptolemaeus enkele eeuwen later verder aan deze procedure bijgedragen. Hoe dat ook zij: in de opzet van de huizen komt het analoge denken wederom op de voorgrond te staan:

Immers, ook deze derde sfeer blijkt weer een vast beginpunt te hebben, het Ascendantpunt, dat nu analoog gedacht kan worden aan het Lentepunt van de Aardse Zodiak. Naar analogie van de beide voorgaande sferen wordt vanuit het Ascendantpunt de twaalfvoudige indeling opnieuw uitgeworpen, dit keer rondom de plaats van waarneming. Zo komen de twaalf huizen, of sectoren in beeld, waaraan weer dezelfde inhoudelijke betekenissen worden toegekend als bij de Dierenriem en de Aardse Zodiak.

Kennelijk berust het werkmodel van de astrologie op een werkelijkheidsopvatting van cirkels binnen cirkels. In de deze opvatting speelt het analoge denken een hoofdrol.

 

Het materiaal waarmee we werken

Nu gebleken is dat de eerdere overdracht van Dierenriem naar Zodiak wordt herhaald van de Zodiak naar de lokale sfeer van de geboorteplaats, kan voor de mens een parallelle conclusie worden getrokken als hiervoor bij de Aarde.

1 Net zoals iedere planeet een eigen Zodiak heeft met de betreffende planet als middelpunt, zo toont onze horoscoop een lokale situatie die alleen particulier geldt voor onze persoon.

 

2 Uitgaande van het grote verband van Dierenriem en Aardse Zodiak zijn wij in onze horoscoop drievoudig ingewikkeld. In deze beeldvorming leven we binnen een universumpje dat rondom ons is uitgeworpen, is geprojecteerd.

 

3 Net zoals de sfeer van de Aarde middels het Lentepunt in relatie staat tot de Dierenriem, zo leven wij middels ons eigen Ascendantpunt in relatie met de zodiakale sfeer van de Aarde. En net zoals de Aarde middels de tocht van het Lentepunt door de Dierenriem haar ontwikkeling doormaakt, zo maken wijzelf middels de progressies van onze Ascendant de ontwikkelingsperioden in ons leven door.

Eenzelfde beweging is ook terug te vinden bij de Maansknoop.

 

Objectivering

Kennelijk krijgen onze ervaringen hun uitwerking en betekenis binnen deze "in-gewikkelde", geprojecteerde voorstelling, onze particuliere “Innersky”.

Zo lang we ons niet bewust zijn van deze inwikkeling, zien wij dit aan voor werkelijkheid en roepen we die kennelijk ook op.

Gelukkig hebben wij met onze horoscoop een afbeelding ter beschikking van deze “Inner Sky”, zodat ook de wegen teruggevonden kunnen worden voor "ontwikkeling"(1.0.2). Op deze site wordt hier later nog op teruggekomen.
Daar onze horoscoopfiguur onze situatie uitbeeldt als een overgedragen verbijzondering van de toestand van de Aarde als geheel, lijkt het zinvol om de aardesfeer, voor zover die in relatie staat met die van ons, nader te verkennen (13), evenals de gang waarlangs van de geprojecteerde overdrachten hebben plaatsgevonden (8).

Om beide nu op een geëigende manier (0.4) te kunnen benaderen hebben we als eerste een goede begripsvorming nodig omtrent de aard van het analoge denken en de impliciete vertegenwoordigende kwaliteit die daarin als potentie aanwezig is (3).

-.-.-.-.-

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten