Terug naar eigen werk

 

1.1

bladzijde 1 van 4

 

Inleiding 

Om een antwoord te vinden op de vragen die we hiervoor stelden (0.2) hebben we een ingang nodig die ons voert naar de kern van het astrologische werk. Omdat de geboortehoroscoop een centrale plaats in neemt in de studie van de astrologie kunnen wij het beste hier beginnen. Want, zoals we weten, levert zij het basisgegeven voor het werk: uitspraken die een astroloog kan doen zijn steeds gebaseerd op de primaire constellatie in deze figuur. Ook transits, progressies en directies krijgen alleen hun betekenis tegen deze achtergrond. Zo vormt de duiding van de geboortehoroscoop het centrale referentiepunt in het werk van de astroloog. Vrijwel alle handboeken richten zich dan ook op die duiding.

 

Raadsel

Minder aandacht is er voor het raadsel van de astrologie zelf. Daarmee bedoel ik de veronderstelling dat onze persoonlijke lotgevallen gerelateerd zouden zijn aan de posities van andere hemellichamen in ons zonnestelsel. In deze visie zou ons leven op dit ondermaanse klokslag gelijk lopen met de planetaire samenstanden om ons heen. Deze veronderstelling past niet in de huidige wetenschappelijke opvattingen omtrent de werkelijkheid.

Bovendien zou daarmee dan de vraag rijzen hoe die planetaire invloed zich over zo'n grote afstand helemaal tot in ons persoonlijk leven zou kunnen doen gelden. Op welke wetmatigheid zou die invloed dan gebaseerd moeten zijn? Binnen de huidige wetenschappelijke opvattingen is er voor zo'n wetmatigheid geen plaats.

Maar wanneer desondanks het onverklaarbare feit zich toch voordoet dat uitspraken, die op grond van een horoscoop door een astroloog worden gedaan toch een kern van waarheid blijken te bevatten, dan rijst wel de vraag waarop die uitspraken dan gebaseerd zijn. Welk gegeven zou er dan in een horoscoop besloten liggen en langs welke wegen doet dit gegeven zich dan gelden?

 

Vraagstelling en werkwijze

Zo kom ik tot de vraag: Wat beeldt de geboortehoroscoop eigenlijk uit en waarop zou diens veronderstelde zeggingskracht kunnen berusten? Het antwoord hierop is onbekend. Op deze site wil ik deze vragen daarom nader gaan verkennen.

Allereerst wil ik daarvoor de bronnen nagaan waaraan de gegevens voor de geboortehoroscoop zijn ontleend om daarna te bezien of deze gegevens mogelijk zinvol kunnen worden benaderd.

 

Het begin: de Dierenriem

We weten dat de horoscoopfiguur tot stand komt langs een voor ieder te verifiëren rekenroute. Daar is niets raadselachtigs aan. Weliswaar kunnen voor een horoscoopfiguur verschillende projectiemethoden worden gebruikt, maar de bouwstenen waarmee wordt gewerkt zijn steeds dezelfde. De meest bekende daarvan is de Dierenriem:

Kijkend vanuit de Aarde zien wij door het jaar heen de Zon langs een vaste gordel van sterren lopen. Deze gordel wordt de Dierenriem genoemd. In die Dierenriem worden van oudsher twaalf sterrengroepen onderscheiden: de wel-bekende sterrenbeelden. De eerste daarvan is het sterrenbeeld Ariës (Ram), de laatste van de twaalf het sterrenbeeld Pisces (Vissen).

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten