Terug naar eigen werk

 

1.1

bladzijde 1 van 4

 

Inleiding 

Om een antwoord te vinden op de vragen die we hiervoor stelden (0.2) omtrent de grondslag van de astrologie, hebben we een ingang nodig naar de kern van het astrologisch werk. Daar nu de geboortehoroscoop een centrale plaats inneemt in de studie van de astrologie kunnen wij het beste bij deze figuur beginnen. Zij levert immers het basisgegeven voor het feitelijke werk: uitspraken die een astroloog kan doen zijn immers steeds gebaseerd op de constellatie in de geboortehoroscoop. Ook transits, progressies en directies krijgen pas hun betekenis tegen de achtergrond van deze figuur. Zo vormt de duiding van de geboortehoroscoop het centrale referentiepunt in het werk van de astroloog. Vrijwel alle handboeken richten zich dan ook op die duiding.

 

Raadsel

Minder aandacht is er voor het raadsel van de astrologie zelf. Daarmee bedoel ik de veronderstelling dat onze persoonlijke lotgevallen gerelateerd zouden zijn aan de posities van andere hemellichamen in ons zonnestelsel. In deze visie zou ons leven op dit ondermaanse klokslag gelijk lopen met de planetaire samenstanden om ons heen. Deze veronderstelling past echter niet in de huidige wetenschappelijke opvattingen omtrent de werkelijkheid.

Bovendien zou daarmee meteen de vraag rijzen hoe die planetaire invloed zich over zo'n grote afstand in ons persoonlijk leven zou kunnen doen gelden. Op welke onderliggende wetmatigheid zou zo'n invloed dan terug te voeren zijn? Binnen de huidige wetenschappelijke opvattingen is er voor zo'n wetmatigheid eveneens geen plaats.

Maar wanneer desondanks het onverklaarbare feit zich voordoet dat uitspraken die, op grond van een geboortehoroscoop door een astroloog zijn gedaan, toch een kern van waarheid blijken te bevatten, dan rijst wel de vraag waarop die uitspraken dan gebaseerd kunnen zijn. Welk gegeven zou er dan in een horoscoop besloten liggen en langs welke wegen zou dit gegeven zich dan kunnen doen gelden?

 

Vraagstelling en werkwijze

Zo kom ik tot de vraag: Wat beeldt de geboortehoroscoop eigenlijk uit en waarop zou diens veronderstelde zeggingskracht kunnen berusten? Het antwoord hierop is onbekend. Op deze site wil ik deze vragen daarom nader gaan verkennen.

Hiervoor hebben we allereerst overzicht nodig over alle elementen die betrokken zijn bij opzet van de horoscoopfiguur. Vervolgens kunnen we de herkomst van die elementen nagaan en bezien of, en zo ja hoe, zij binnen de constructie met elkaar in onderling verband staan. Dit kan ons een indruk geven van de interne samenhang van het gegeven dat in de geboortefiguur wordt gepresenteerd.

 

Het begin: de Dierenriem

Zoals bekend komt de horoscoopfiguur tot stand langs een voor ieder te verifiëren rekenroute. Daar is niets raadselachtigs aan. Weliswaar kunnen voor de opzet ervan verschillende projectiemethoden worden gebruikt, maar de bouwstenen waarmee wordt gewerkt zijn steeds dezelfde. De meest bekende daarvan is de Dierenriem. Laten we daarom deze als eerste eens nader verkennen:

Kijkend vanuit de Aarde zien wij door het jaar heen de Zon langs een vaste gordel van sterren lopen. Deze gordel staat bekend als de Dierenriem. In die Dierenriem worden van oudsher twaalf sterrengroepen onderscheiden: de wel-bekende sterrenbeelden. De eerste daarvan is het sterrenbeeld Ariës (Ram), de laatste van de twaalf het sterrenbeeld Pisces (Vissen).

 

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten, forum