Voorwoord

0.2

bladzijde 2 van 6

 

Waarom deze website? (vervolg)

Astrologie

Van de vier genoemde stelsels is dat van de astrologie wel het meest controversieel. Immers, aan de ene kant baseert zij zich op concreet en controleerbaar feitenmateriaal, de geboortegegevens, terwijl zij aan de andere kant werkt met traditioneel overgeleverde irrationele interpretaties ervan. Dankzij het eerste feit is controle en onderlinge uitwisseling van gegevens mogelijk. Maar met het tweede feit plaatst de astrologie zich juist buiten de objectieve uitwisseling en doet daarmee archaïsch aan. De ondervinding leert ons echter dat de uitkomst van deze irrationele interpretaties niet even snel naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Zo simpel blijkt het niet te zijn.

Op grond van de objectieve geboortegegevens waarop de horoscoop is gebaseerd, koos ik enige decennia terug daarom toch voor de astrologie, als ingang voor mijn pogen om het raadsel van het leven enigszins in beeld te krijgen.

 

Een kader met krachtige potentie

Mogelijk klinkt dit als een noodoplossing, alsof er niets beters te vinden was dan astrologie, maar zo is het niet bedoeld - in tegendeel !

Een grote verdienste van het astrologisch stelsel is dat het een krachtig vermogen tot abstractie heeft. De begrippen die in de astrologie worden gebruikt kunnen een brede waaier van verschijnselen tot één enkele grondessentie samenvatten; deze wortelt in De Idee achter de verschijnselen. De astrologische begrippen blijven dan ook niet beperkt tot één dimensie van verschijnselen, maar functioneren in meerdere dimensies en op meerdere niveau's. Zo bezien is de astrologie een uitgesproken economisch stelsel: zij heeft weinig parameters nodig om een volledig universum te kunnen beschrijven.

Door het hoge abstractieniveau is de astrologie daarmee een denkkader met een werkelijk krachtige potentie. Als zodanig biedt zij een uniek instrument voor universele ordening van de verschijnselen. Eigenlijk ken ik geen krachtiger instrument dan dit.

 

-.-.-.-.-

literatuurlijst, onderwerpen per pagina, woordenlijst, afbeeldingen,

tabellen en schema's, blauw gemarkeerde teksten